Voor ouders

Werkwijze

Na het invullen van uw gegevens wordt er in een vrijblijvend kennismakingsgesprek een intake gedaan. Deze intake vindt bij u thuis plaats, om u en uw kind in de thuissituatie te leren kennen. Tijdens dit gesprek komt de hulpvraag aan de orde, wordt samen gekeken of zij de juiste begeleiding kan bieden en hoe deze begeleiding eruit zal komen te zien. Om een zo helder mogelijk beeld van de onderwijs- en/of leerbehoeftes van uw kind te krijgen kijken we onder andere naar de sterke en zwakke kanten van uw kind. Ook wordt rekening gehouden met eventuele eerdere hulp en onderzoeken. Bovendien zal de informatie van de school worden gebruikt om te zorgen dat het kindbeeld compleet is en dat de kans op herhaalde interventie zo klein mogelijk is.

“Ik begrijp nu waarom ik zo’n hekel aan rekenen had… Het lukt mij nu om overzicht te krijgen en met mijn dyscalculie om te gaan!”

– Leerling met ADHD en dyscalculie –
– groep 8 (SBO) –

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
Sophie biedt begeleiding op de volgende gebieden
 • Woordenschat
 • Zaakvakken
 • Leesproblemen en dyslexie
 • Rekenproblemen en dyscalculie
 • Schrijfonderwijs
 • Cito-training
 • Plannen van taken en/of huiswerk
 • Faalangst
 • Executieve functies
 • Gedragsproblemen
Aanpak

Hoe leert uw kind? Door te luisteren, te doen, te praten, te ontdekken, te lezen, te ervaren…? Wat heeft uw kind hierbij nodig? En welke manier van werken is het beste? De behoeftes van uw kind staan centraal. Dit betekent dat wij samen kijken hoe het beoogde doel zal worden bereikt. Gebruik en toepassing van verschillende materialen en werkwijzen helpen hierbij.

Succeservaringen en plezier zijn belangrijk tijdens het werken. Uw kind moet het leuk (gaan) vinden! Inzicht in eigen kunnen en mogelijkheden zullen worden vastgesteld. Zijn/haar sterke kanten worden ingezet om het doel of de doelen te bereiken. Er zal opbrengstgericht worden gewerkt.

Duur en inhoud

Met goedkeuring van de school en de leerkracht vindt de begeleiding plaats op school, tijdens de les, buiten de groep. Om het doel daadwerkelijk te bereiken wordt er 3 maanden met u en uw kind gewerkt. In deze 3 maanden vinden er -minimaal- 10 begeleidingssessies met uw kind plaats: één of meerdere keren per week, 45 of 60 minuten. Daarnaast zijn er 3 contactmomenten met de ouders (en evt. met de school); dat zijn: de intake (gratis), de tussentijdse evaluatie en het eindgesprek.
Uw kind is erbij gebaat dat iedereen in dezelfde richting denkt en dezelfde verwachtingen heeft. Daarom is het belangrijk tussentijds contact te houden om te controleren of de begeleiding aanslaat en of iedereen zich prettig voelt bij de gang van zaken. Ook evalueren we of de gebruikte materialen de juiste zijn. Wellicht moet het handelingsplan tussentijds worden aangepast. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken personen. In het eindgesprek bepalen we samen of het doel van de begeleiding is gehaald en wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn.